Top

سنسور باد لاستیک رنو تالیسمان

رنو تالیسمان دارای ۴ عدد سنسور باد تایر میباشد. در صورت خطای Adjust tyre pressure شما میتوانید با افزایش میزان باد تایر مربوطه خطا را رفع نمایید. در صورتیکه خطاهای مربوط به میزان باد تایرها از بین نرفتند شما میتوانید با ما تماس بگیرید تا در حداقل زمان خطا را رفع نماییم.
رنو تالیسمان دارای ۴ عدد سنسور باد تایر میباشد. در صورت خطای Adjust tyre pressure شما میتوانید با افزایش میزان باد تایر مربوطه خطا را رفع نمایید. در صورتیکه خطاهای مربوط به میزان باد تایرها از بین نرفتند شما میتوانید با ما تماس بگیرید تا در حداقل زمان خطا را رفع نماییم.