Top

نصب، تعمیر، تعویض و رجیستر سنسور باد لاستیک MVM X22

در برخی خودروهای ام وی ام ایکس ۲۲ کم باد شدن لاستیکها بسیار دیده میشود. نشتی از کنار والف میتواند باعث این مشکل گردد. تغییر والو بدون تغییر در سنسور باد لاستیک X22، بسیار ضروری به نظر میرسد. تعویض والف MVM ایکس ۲۲ را جهت افزایش طول عمر سنسورها و نیز عدم نشتی باد از کنار والف ما بسپارید.
در برخی خودروهای ام وی ام ایکس ۲۲ کم باد شدن لاستیکها بسیار دیده میشود. نشتی از کنار والف میتواند باعث این مشکل گردد. تغییر والو بدون تغییر در سنسور باد لاستیک X22، بسیار ضروری به نظر میرسد. تعویض والف MVM ایکس ۲۲ را جهت افزایش طول عمر سنسورها و نیز عدم نشتی باد از کنار والف ما بسپارید.